Business Unit Contacts

Niobium
Business contact:
Li Huichao
Zhang Wei
Tel:
8610-59661907
8610-59661909
Iron Ore
Business contact:
Jiang Shan
Wang Xuebin
Tel:
8610-59661924
8610-59661929
Non-Ferrous Metals
Business contact:
Ren Jia
Sun Lina
Tel:
8610-59661945
8610-59662083
Aluminum
Business contact:
Liu Bin
Tel:
8621-58853306
Steel
Business contact:
Li Yaqiang
Du Xiang
Tel:
8610-59661923
8621-56662289
Coke & Coal(Singapore)
Business contact:
Li Yiran
Tel:
65-6904 0578
Special Ores
Business contact:
Zhang Yaxing
Tel:
65-69040589
Dry Bulk Shipping
Business contact:
Kevin Zhang
Tel:
65-69040586
Investments
Business contact:
Ning Bo
Tel:
8610-59662014